Bitte wählen Sie SPD

Franziska Giffey
Franziska Giffey

Dear Berliners,

my name is Franziska Giffey. I am running to become Governing Mayor of Berlin in the election on 26 September.

My policies are for all 3.7 million Berliners, no matter which district they live in. No matter where they’re from. No matter how they live. Berlin is our home. Berlin is a city of freedom and diversity. Berlin is close to my heart.Berlin is a city with a future that is emerging from the crisis stronger. Together with the people of Berlin, we will continue to develop our city into a sustainable and innovative metropolis. I am working to create a social city. I am working to create a safe city. Social and safe – that’s what makes our manifesto unique.

As Governing Mayor, I want to lead our city into the future.

Franziska Giffey

We speak plainly about how things are – and how we want them to be. Our 5 Bs for Berlin are our priorities for the city: Bauen, Bildung, Beste Wirtschaft, Bürgernahe Verwaltung, Berlin in Sicherheit. (Building, Education, the Best Economy, Citizen Administration, a safe Berlin)

Bauen

Building

200,000 new homes by 2030 and the expansion and reconstruction of transport routes. Mobility for everyone.

Bildung

Education

Expansion of daycare places. Digitalisation and refurbishment of schools and more staff.

Beste Wirtschaft

Best economy

Apprenticeship guarantee, strong companies and good jobs.

bürgernahe Verwaltung

Citizen administration

Well-equipped, well-organised, service-oriented and much more digital: our city administration.

Herz

Safe Berlin

Not just protection from crime, but from poverty, social exclusion and discrimination.

5 good reasons to vote SPD

 1. We are creating affordable housing for all.
 2. We are preparing to relaunch the economy.
 3. We want good mobility for everyone, the way they want and need it.
 4. We are working towards a functioning and sustainable city.
 5. We are investing in digital education for people of all ages.
Franziska Giffey
Franziska Giffey

Değerli Berlinliler,

Adım Franziska Giffey. 26 Eylül seçimlerinde Berlin’in belediye başkanı olmaya adayım.

Berlin’in hangi bölgesinde yaşıyorsa yaşasın, 3,7 milyon Berlinlinin tamamı için siyaset yapıyorum. Kökeni neresi olursa olsun. Nasıl yaşamayı tercih ediyorsa etsin. Berlin bizim evimiz. Berlin özgürlüğün ve çeşitliliğin şehri. Berlin benim kalbimdeki görev.

Berlin, krizlerden daha da güçlenmiş olarak çıkan, geleceği olan bir şehir. Berlinlilerle birlikte şehrimizi sürdürülebilir ve yenilikçi bir metropole dönüştürmeye devam edeceğiz. Sosyal bir şehir için çalışıyorum. Güvenli bir şehir için çalışıyorum. Sosyal ve güvenli: Programımızı eşsiz yapan özellikler tam da bunlar. 

Belediye başkanı olarak şehrimizi geleceğe taşımak istiyorum.

Franziska Giffey

Durumun ne olduğunu ve nereye varmak istediğimizi net olarak söylüyoruz. Berlin için belirlediğimiz “5 B”, şehir için merkezi konularımızdır: İnşaat (Bauen), Eğitim (Bildung), En iyi ekonomi (Beste Wirtschaft), Vatandaşa yakın bir yönetim (Bürgernahe Verwaltung), Güvenli bir Berlin (Berlin in Sicherheit).

Bauen

İnşaat

2030 yılına kadar 200.000 yeni daire ve yolların yenilenmesi. Herkes için mobilite.

Bildung

Eğitim

Kreş yerlerinin kurulması. Okulların dijitalleştirilmesi ve yenilenmesi ve daha fazla personel sağlanması.

Beste Wirtschaft

En iyi ekonomi

En iyi ekonomi: Meslek eğitim yeri garantisi, güçlü şirketler ve iyi bir çalışma.

bürgernahe Verwaltung

Vatandaşa yakın bir yönetim

İyi donanımlı, iyi organize olmuş, hizmet odaklı ve çok daha dijital: İşte bizim belediye yönetimimiz.

Herz

Güvenli bir Berlin

Sadece suç olaylarına karşı değil, aynı zamanda yoksulluğa, sosyal dışlanmaya ve ayrımcılığa karşı da koruma.

SPD’yi seçmek için 5 sağlam neden!

 1. Herkesin karşılayabileceği ücrette yaşam alanları sağlıyoruz.
 2. Ekonomi için yeni bir başlangıç organize ediyoruz.
 3. Herkes için istenilen ve ihtiyaç duyulan şekilde iyi bir mobilite sunmak istiyoruz.
 4. İşlevsel ve sürdürülebilir bir şehir için çalışıyoruz.
 5. Her yaşta dijital eğitim için yatırım yapıyoruz.
Franziska Giffey
Franziska Giffey

Drogie mieszkanki Berlina, drodzy mieszkańcy Berlina.

nazywam się Franziska Giffey. W wyborach, które odbędą się 26 września, będę ubiegać się o urząd burmistrza Berlina.

Polityką zajmuję się dla wszystkich 3,7 miliona mieszkanek i mieszkańców Berlina, niezależnie od tego, w jakiej dzielnicy mieszkają. Bez względu na to, skąd pochodzą. Bez względu na to, jak żyją. Berlin to nasz dom. Berlin to miasto wolności i różnorodności. Berlin to sprawa bliska memu sercu.

Berlin to miasto z przyszłością, które wyszło z kryzysu silniejsze. Wraz z mieszkankami i mieszkańcami Berlina rozwijamy nasze miasto w zrównoważoną i innowacyjną metropolię. Pracuję, aby miasto było społeczne. Pracuję, aby miasto było bezpieczne. Społeczność i bezpieczeństwo – to sprawia, że​ nasz program jest wyjątkowy. 

Jako sprawująca urząd burmistrzyni chciałabym poprowadzić nasze miasto w przyszłość.

Franziska Giffey

Mówimy jasno jak jest – i dokąd chcemy zmierzać. Nasze 5 punktów dla Berlina to nasze priorytety dla miasta: budownictwo, edukacja, najlepsza gospodarka, administracja przyjazna obywatelowi, bezpieczny Berlin.

Bauen

Budownictwo

200 000 nowych mieszkań do 2030 roku oraz rozbudowa i remont ciągów komunikacyjnych. Mobilność dla każdego.

Bildung

Edukacja

rozbudowa placówek opieki dziennej nad dziećmi. Digitalizacja i renowacja szkół oraz większa liczba pracowników.

Beste Wirtschaft

gwarancja miejsc praktycznej nauki zawodu, silne przedsiębiorstwa i dobra praca.

gwarancja miejsc praktycznej nauki zawodu, silne przedsiębiorstwa i dobra praca.

bürgernahe Verwaltung

Administracja przyjazna obywatelowi

dobrze wyposażona, dobrze zorganizowana, zorientowana na usługi i o wiele bardziej cyfrowa: nasza administracja miasta.

Herz

Bezpieczny Berlin

nie tylko ochrona przed przestępczością, ale także przed ubóstwem, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją.

5 dobrych powodów, aby wybrać SPD!

 1. Tworzymy przestrzeń życiową w przystępnej cenie dla każdego.
 2. Organizujemy nowy start dla gospodarki.
 3. Chcemy dobrej mobilności dla wszystkich, tak jak chcą tego Państwo i czego Państwo potrzebują.
 4. Pracujemy na rzecz funkcjonującego i zrównoważonego miasta.
 5. Inwestujemy w edukację cyfrową dla wszystkich grup wiekowych.
Franziska Giffey
Franziska Giffey

Дорогие жительницы и жители Берлина,

меня зовут Франциска Гиффай. На выборах 26 сентября я баллотируюсь на пост правящего бургомистра Берлина.

Я занимаюсь политикой для всех 3,7 миллионов жителей Берлина, независимо от того, в каком районе они живут. Независимо от того, откуда они родом. Независимо от того, как они живут. Берлин – это наш дом. Берлин – это город свободы и многообразия. Берлин – это дело моего сердца.

Берлин – это город с будущим, который выходит из кризиса более сильным. Вместе с жителями Берлина мы превращаем наш город в экологически чистый и инновационный мегаполис. Я выступаю за его превращение в социальный город. Я выступаю за его превращение в безопасный город. Социальный и безопасный – вот что делает нашу программу уникальной.

Как правящий бургомистр я хочу вести наш город в будущее.

Франциска Гиффай

Мы четко говорим о том, что есть – и к чему мы стремимся. Наши 5 пунктов для Берлина – это наши основные направления деятельности для города: строительство, образование, лучшая экономика, администрация, учитывающая потребности граждан, безопасный Берлин.

Bauen

Строительство

200 000 новых квартир до 2030 г., расширение и реконструкция транспортных путей. Мобильность для всех.

Bildung

Образование

увеличение числа мест в детских садах. Дигитализация и модернизация школ и увеличение персонала.

Beste Wirtschaft

Лучшая экономика

обеспечение гарантий получения образования в учебных заведениях, сильные компании и хорошая работа.

bürgernahe Verwaltung

Администрация, учитывающая потребности граждан

хорошо укомплектованная, хорошо организованная, ориентированная на клиента и гораздо более дигитализированная: наша городская администрация.

Herz

Безопасный Берлин

защита не только от преступности, но и от бедности, социальной изоляции и дискриминации.

5 веских причин голосовать за СДП!

 1. Мы создаем доступное жилье для всех.
 2. Мы организуем перезагрузку экономики.
 3. Мы хотим хорошей мобильности для всех, когда они этого хотят и в этом нуждаются.
 4. Мы работаем во имя функционирующего и экологически чистого города.
 5. Мы инвестируем в цифровое образование для людей любого возраста.